Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Café Communications Kft. (székhely: 1037. Budapest Seregély utca 3-5. a továbbiakban: Adatkezelő) marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés céljából kezeli a http://www.cafecommunications.hu és a http://coffein.cafecommunications.hu/ weboldalakon a regisztrált látogatók (a továbbiakban Felhasználó) személyes adatait. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználók megadott személyes adatait. A Felhasználó adatai megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.

1. Az érintettek köre:
a Café Communications Kft. fent hivatkozott weboldalain regisztrált látogatók

2. A kezelt személyes adatok köre:
Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:
név
e-mail cím
beosztás
weboldalunkon tett látogatásainak naplózása

3. Az adatkezelés célja, módja:
Az adatkezelés célja a http://coffein.cafecommunications.hu/ , http://www.cafecommunications.hu és a www.cannualreport.hu weboldalakon regisztrált magánszemélyek, vállalkozások marketingcélú megkeresése a Café Communications Kft. által.

A Café Communications Kft. felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott emailcímről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A Café Communications Kft. az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt egyelőre nem vesz igénybe, amennyiben igen úgy az alvállalkozó is betartja és betartatja jelen szabályzatban írtakat, amelyekért adatkezelő felelősséget vállal.

4. Adatvédelmi általános szabályok:
A Café Communications Kft. adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott emailcímén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét teremt.

6. Adatkezelés időtartama:
Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@cafecommunications.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést nyolc munkanapon belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén nyolc munkanapon belül teljesítünk.

Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.

7. Belső adatvédelmi felelős:
A Café Communications Kft. ügyvezető igazgatója

8. Adatkezelési szabályzat módosítása:
A Café Communications Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a http://www.cafecommunications.hu internetes felületen közzéteszi.

9. Jogérvényesítési lehetőségek:
Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések alapján bíróság előtt gyakorolhatja. A Felhasználó további információért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

10. Adatkezelési Szabályzat melléklete:
TÖBBES ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Adatkezelő: Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-104046/2016
Jogszabályi hivatkozás: 2011.CXII. törvény
Adatkezelés jogalapja: érdekelt önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés célja: marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés
Adatkezelő: Café Communications Kft.
Adatkezelés: A Café Communications Kft. adatállományát a Café Communications Kft. adatkezelője vezeti.

Érdekelt az önkéntes hozzájárulásával egyben tudomásul veszi a többlet adatkezelést is. A Café Communications Kft. az adatok tovább küldésére nem jogosult.

Az adatkezelés során a Café Communications Kft. biztosítja az érdekelt magánszféra védelmét.

Kérésre tájékoztatást adunk az adatkezelésről, adatokat kérésre helyesbítjük, javítjuk, töröljük vagy zároljuk.

Adatkezelő az adatokat a törvényben írt feltételek szerint kezeli vagy törli.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő eljárásával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.